Avís legal

Avís legal

Les següents condicions regulen la venda dels productes presentats en aquesta Pàgina Web per la societat:
XIMENEZ CORPORATION 2015 S.L.
Inscrita en el Registre Mercantil de Còrdova. Fulla CO-35652. Tom 2457. Foli 131.
CTRA. MONTORO-OSUNA, km. 89
14500, Puente Genil (Còrdova)
Espanya

CONDICIONS D’ÚS
La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició de usuari (d’ara endavant, “Usuari”) de la Pàgina, sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses a l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions per la qual cosa la versió publicada per grupoximenez.com pot ser diferent a cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal cada vegada que accedeixi a la Pàgina.
A través de la Pàgina, grupoximenez.com facilita a l’Usuari l’accés i la utilització de diversos continguts publicats mitjançant Internet per Ilmex.es o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la Pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en coneixement seu, bé sigui mitjançant aquest Avís Legal o a qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptats. A tal efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a no emprar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic propi o contractat per grupoximenez.com, d’altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut a la Pàgina, com informacions, texts, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui un caràcter limitador. Així mateix, de conformitat amb tot l’esmentat anteriorment, l’Usuari no podrà:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, a menys que es compti amb l’autorització escrita i explícita d’Iluminaciones Ximenez, S.A., que la persona sigui titular dels corresponents drets, o bé que li resulti legalment permès.

Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el “copyright” i la resta de dades identificatives de la reserva de drets de grupoximenez.com o dels seus titulars, de les empremtes o identificadors digitals, o de qualssevol altres medis tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari no pot obtenir, ni tan sols intentar obtenir, els Continguts emprant medis o procediments diferents dels que, segons cada cas, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no suposin un risc de dany o inutilització de la Pàgina o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin a la Pàgina són propietat de grupoximenez.com o, si escau, de tercers que n’han autoritzat l’ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal o als Continguts atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els Continguts esmentats. D’igual manera, els Continguts són propietat intel·lectual de grupoximenez.com o de tercers, si escau.. Per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat d’Iluminaciones Ximenez S.A., o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui els en correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d’Iluminaciones Ximenez S.A., o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

HIPERENLLAÇOS
Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i la Pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:

No serà necessària autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de grupoximenez.com

No es crearan “marcs” (“frames”) amb les pàgines Web ni sobre les pàgines Web de grupoximenez.com

No es faran manifestacions o indicacions falses, inexactes o ofensives sobre grupoximenez.com, els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones relacionades amb la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de la Pàgina, ni dels Continguts subministrats.

No es declararà ni es donarà a entendre que grupoximenez.com ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els Continguts oferits o posats a disposició de la pàgina Web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç.

La pàgina Web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç només podrà contenir allò estrictament necessari per identificar el destí de l’Hiperenllaç.

La pàgina Web on s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

DISPONIBILITAT DE LA PÀGINA
grupoximenez.com no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que s’hi trobin actualitzats, tot i que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, subsanar-los o actualitzar-los. En conseqüència, grupoximenez.com no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts en l’Usuari que portin causa de falles o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la seva prestació o amb caràcter previ.

grupoximenez.com exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la pàgina i dels continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els Usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.

La funció dels hiperenllaços que apareixen en aquest Web és exclusivament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres Webs que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen cap suggeriment ni recomanació.

grupoximenez.com no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni hi garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’Usuari. Queda exclosa qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu.

L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de grupoximenez.com de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. Per tant, grupoximenez.com no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents que hi hagi emmagatzemats, a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de les seves versions no actualitzades.

QUALITAT DE LA PÀGINA
Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveix que se subministren mitjançant la Pàgina, grupoximenez.com realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat o actualitat dels Continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgador i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
grupoximenez.com exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basades en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

NOTIFICACIONS
Totes les notificacions i comunicacions per part de grupoximenez.com a l’Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

DISPONIBILITAT DELS CONTINGUTS
La Pàgina i dels Continguts té, en principi, una durada indefinida. grupoximenez.com, això no obstant, queda autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, grupoximenez.com advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Per a tenir més informació sobre la protecció de dades, fes clic a la nostra política de privadesa.

JURISDICCIÓ
Per a totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que se’n puguin derivar del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Còrdova i renuncien de forma expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

Legislació aplicable: aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola.

Reservats tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. En queda expressament prohibida la còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.